• Call us Now : 080 391 1855

📢สมาคมอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการสมาคมฯ อัตราเงินเดือน 25,000 บาท - สมาคมอุทยานแห่งชาติ

กันยายน 19, 2023

?สมาคมอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัคร
?ตำแหน่ง ผู้จัดการสมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
?อัตราเงินเดือน 25,000 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ในสาขาวิชาทางด้านวนศาสตร์
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถร่างหนังสือราชการ ร่างโครงการ ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้งนำเสนอโครงการต่อแหล่งทุนได้
5. มีความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และสื่อ Social Media
7. สามารถบริหารจัดการงานภายใต้ความกดดันและเงื่อนไขของเวลาได้เป็นอย่างดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆได้
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความเป็นผู้นำ วางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. ยืดหยุ่นเรื่องเวลา และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
10. หากมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

?สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 080 391 1855
?สนใจสมัครส่ง Resume ได้ที่..
Email : thailandnpa@gmail.com
Line Official : @npat
หรือยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมอุทยานแห่งชาติ ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (หลังสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์)