• Call us Now : 080 391 1855

ประวัติความเป็นมาของสมาคม - สมาคมอุทยานแห่งชาติ

แนวความคิดในการจัดตั้ง
สมาคมอุทยานแห่งชาติ

ความหมายของคำว่า สมาคมอุทยานแห่งชาติ สมาคมฯได้กำหนดให้หมายรวมถึง พื้นที่คุ้มครองในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น

ในอดีต ได้มีความพยายามรวมตัวกันเพื่อก่อตั้ง สมาคม/ชมรม ชาวอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่ามาหลายครั้ง แต่ยังไม่เป็นรูปธรรม จนเมื่อราวต้นปี พ.ศ. 2551 ได้มีการพูดคุยเพื่อก่อตั้งสมาคมอุทยานแห่งชาติอย่างจริงจัง โดยมีแกนนำเป็นคณะบุคคลทั้งที่เกษียณอายุราชการแล้ว และผู้ที่กำลังปฏิบัติราชการอยู่ ประกอบไปด้วย นายบุญเรือง สายศร, นายไพรัตน์ ธารไชย, นายเสรี เวชชบุษกร, นายธนพล สาระนาท, นายมานพ ชมภูจันทร์, ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส, นายอนุรักษ์ ธีระเลิศเวไนย์, นายนภดล พฤกษะวัน, ผศ. ดรรชนี เอมพันธุ์, นายวรรณศักดิ์ รุ่งโรจน์วณิชย์, นายชลธร ชำนาญคิด, นางอนุชยา ชำนาญคิด, น.ส. วสา สุทธิพิบูลย์, นางปิยทิพย์ เอี๋ยวพานิช และท่านอื่นๆอีกหลายท่าน ได้ช่วยกันผลักดัน ประชุมการจัดทำข้อบังคั

สมาคมฯ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกว่าจะจัดตั้งเป็นสมาคมอุทยานแห่งชาติได้สำเร็จ ต้องใช้เวลานานเกือบ 2 ปี
สมาคมอุทยานแห่งชาติ ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ตามทะเบียนเลขที่ จ. 4850/2552 ตามความในมาตราที่ 82 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์