• Call us Now : 080 391 1855

วิสัยทัศน์ของสมาคม - สมาคมอุทยานแห่งชาติ

วิสัยทัศน์

สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และจัดการอุทยานแห่งชาติ
และพื้นที่คุ้มครองของประเทศบนพื้นฐานวิชาการและหลักการที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สมาคมอุทยานแห่งชาติ

1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติของประเทศไทย บนพื้นฐานองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.  เพื่อเสนอความคิดเห็นเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติ แก่องค์ความรู้ภาครัฐ และภาคเอกชน

3.  เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติ

4.  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติ

5.  เพื่อประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติกับองค์กร และ/หรือ บุคคลต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

6.  เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการกุศล และสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

พันธกิจ

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ ให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น อันนำไปสู่การจัดการที่ดี บนพื้นฐานวิชาการและหลักการที่ถูกต้อง สมาคมฯมีพันธกิจในการทำงาน ดังนี้

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการที่ดี บนพื้นบานองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.  เผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ

3.  ประสานความร่วมมือให้เกิดแนวร่วมในการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ

4.  ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน